1. Mee zu Biereng

Bei guddem Wieder hate mir d’Leit aus dem Duerf op ee Patt an ee kléngen Maufel bei de Pavillon invitéiert. Natierlech hu mir och ee Meekranz gebonnen.