1. Mee zu Biereng

Bei guddem Wieder hate mir d’Leit aus dem Duerf op ee Patt an ee kléngen Maufel bei de Pavillon invitéiert. Natierlech hu mir och ee Meekranz gebonnen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: